Contact

ห้องเศรษฐวิชช์ 1 (201)

ห้องอินทนิล (203)

ห้องเศรษฐสนเทศ 1 (209)

อ.ดร.เก นันทะเสน

053-875631

คณบดี

053-875639

โทรสาร

053-875600

ผศ.ดร.สุจิตรา  รอดสมบุญ

053-875632

รองคณบดีฯ ฝ่ายวิชาการฯ

053-875618

จีราพัชร  พัฒนาศนุศรณ์ (สารบรรณ)

053-875601

รศ.ดร.ศิริพร  กีรติการกุล

053-875633

รองคณบดีฯ ฝ่ายวางแผนฯ

053-875617

ปรียา  พระก่ำ  (การเจ้าหน้าที่)

053-875602

รศ.ธนรักษ์  เมฆขยาย

053-875634

รองคณบดีฯ ฝ่ายบริหารฯ

053-875620

กาญจนา  ชิดทอง  (บริการศึกษา)

053-875641

ศ.ดร.ยรรยง  สิทธิชัย

053-875635

หัวหน้าสำนักงาน (อำภา วิรัตน์พฤกษ์)

053-875619

นันทภัค  ธงเงิน  (สหกิจศึกษา) 053-875641
รศ.ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ 053-875636 จีระศักดิ์  วงษาปัน (ประชาสัมพันธ์) 053-875640 นฤมล  แก้วป้อม  (วิชาการวิจัย) 053-875642

ผศ.พรศักดิ์  โพธิอุโมงค์

053-875637

ห้องเศรษฐสนเทศ 2 (210)

ห้องเศรษฐวิชช์ 3 (211)

ห้องเศรษฐวิชช์ 2 (202)

ทวีพร  อดเหนียว (ประกันคุณภาพ)

053-875603

อ.ชนิตา  พันธุ์มณี

053-875607

อ.พัชรินทร์  สุภาพันธ์

053-875621

เดือนแรม  บ่อเงิน (นโยบายและแผน)

053-875604

ผศ.มนตรี  สิงหะวาระ

053-875608

ผศ.ขนิษฐา  เสถียรพีระกุล

053-875622

มุทิตา ซิงห์ (บัญชี)

053-875605

อ.นิศาชล  ลีรัตนากร

053-875609

ผศ.น้ำเพ็ชร  วินิจฉัยกุล

053-875623

กาญจนา  เขื่อนแก้ว (การเงิน)

053-875606

อ.ดร.ธรรญชนก  คำแก้ว

053-875610

ผศ.ชูศักดิ์  จันทนพศิริ

053-875624

สุภาพร  ใจเฉียง (พัสดุ)

053-875638

อ.ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว

053-875611

อ.วาสนา  สุขกุล

053-875625

นัฐพล  คำซอน (สารสนเทศ)

053-875643

อ.ดร.สมเกียรติ  ชัยพิบูลย์

053-875612

อ.รภัสสรณ์  คงธนจรุอนันต์

053-875626

วรวิทย์  อินตา (โสตทัศนศึกษา)

053-875643

รศ.อารีย์  เชื้อเมืองพาน

053-875614

รศ.ดร.วราภรณ์  ปัญญาวดี

053-875627

ห้องศูนย์วิจัยฯ (305)

ห้องสมาคมเศรษฐศาสตร์ฯ (306)

อ.ดร.วราภรณ์  งามสมสุข

053-875628

ศูนย์วิจัยฯ

053-875615

อ.ดร.กันตพร ช่วงชิด

053-875644
ต่อ 103

อ.กฤษดา  ภักดี 053-875629 โทรสาร 053-875616 อ.ศิวรัตน์ กุศล 053-875644
ต่อ 104
ผศ.ว่าที่ร้อยตรี.ดร.สุรชัย  กังวล 053-875630 ห้องเศรษฐปริทัศน์ (301) อ.ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว 053-875644
ต่อ 106


ห้องเศรษฐปริทัศน์ 1 (ใหญ่)

053-875613ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2556