ระบบแจ้งซ่อมวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ ( All Required Repair System )
พัฒนาระบบโดย
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ถ.เชียงใหม่-พร้าว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทร.(66-53) 875-601 โทรสาร.(66-53) 875-600