หน้าแรก | ผู้ดูแลระบบ  


Chart.


หมายเลข ชื่อโครงการ
1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2554 คณะเศรษฐศาสตร์
2 โครงการประสานความร่วมมือทางวิชาการ
3 โครงการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่นักศึกษาพัฒนาสู่นักกิจกรรม
4 โครงการสัมนาทางวิชาการ เรื่อง เหลียวมองเศรษฐกิจเอเชีย หันดูเศรษฐกิจไทย
5 โครงการถวายผ้าป่า ประจำปี 2553 คณะเศรษฐศาสตร์
6 โครงการพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์สู่สถาบันการเรียนรู้
7 โครงการเสวนา เรื่อง มุมมองศิษย์เก่ากับอนาคตของคณะเศรษฐศาสตร์ และ กิจกรรมศิษย์สัมพันธ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี เศรษฐศาสตร์
8 โครงการสหกิจศึกษา ศศ 497 สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะเศรษฐศาสตร์
9 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะเศรษฐศาสตร์
10 โครงการสหกิจศึกษา ศศ 497 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์

Next Last

ระบบการติดตามผลงานของโครงการ ( System to monitor the work of the project. )
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ถ.เชียงใหม่-พร้าว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290โทร.(66-53) 875-601 โทรสาร.(66-53) 875-600
พัฒนาระบบโดย นายนัฐพล คำซอน Email : nattaplon@mju.ac.th