ข้อมูลบุคลากร

 

ผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤตวิทย์ อัจฉริยะพานิชกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ สุภาพันธ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
น.ส. อำภา วิรัตน์พฤกษ์