งานคลังและพัสดุ

 
ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ
คำนำหน้า :
นางสาว นาง นาย
ชื่อ :
สกุล :
ประเภทบุคลากร :
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง :
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
สาขาวิชา :
เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
   
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ประยุกต์
ระดับการสอน :
ปริญาตรี ปริญาโท ปริญาตรี - โท
ปีการศึกษา :
ภาคเรียน :
1 2
จำนวนชั่วโมง :
จำนวนชั่วโมง :
ปริญญาตรี ปริญาโท
วันที่ :
คลิกเพื่อเลือกวันที่
เอกสารที่เกี่ยวข้อง :