ปฏิทินข่าวสาร
กรกฎาคม 2016
พฤ อา
« พ.ย.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
ข่าวสารล่าสุด
รายวิชา
  • ไม่มีหมวดหมู่

มาตรการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำหรับมาตรการการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย  คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามมติ คณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (รศก.) เห็นชอบหลักการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย และ มาตรการช่วยเหลือและฟื้นฟูเกษตรกรและประชาชนทั่วไปหลังภาวะน้ำลด กระทรวงเกษตรฯ ได้สนับสนุนเงินแก่  ผู้ประสบภัย สำหรับการช่วยเหลือเกษตรผู้ประสบอุทกภัย แบ่งเป็น

ด้านพืช ช่วยเหลือในอัตราร้อยละ 55 ของต้นทุนการผลิตรวม โดยช่วยเหลือ ตามพื้นที่เสียหายจริง  ร้อยละ 100 กรณีพืชเสียหาย ให้ช่วยเหลือข้าว อัตราไร่ละ 2,098 บาท พืชไร่ อัตราไร่ละ 2,921 บาท และ พืชสวนและอื่นๆ อัตราไร่ละ 4,908 บาท และกรณีพืชสวน   และไม้ยืนต้นที่ยังไม่ตายและฟื้นฟูได้ให้ช่วยเหลืออัตราไร่ละ 2,454 บาท

ด้านประมงและปศุสัตว์ ช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้าน การเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2552 ส่วนที่เกินจากการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ฯ ให้ช่วยเหลือ ครึ่งหนึ่งของความเสียหายที่เกินจากเกณฑ์ปกติ

ด้านประมง  ปลา ให้ความช่วยเหลือไร่ละ 3,406 บาท รายละไม่เกิน 5 ไร่ กุ้ง ปู และหอย ให้ความ ช่วยเหลือไร่ละ 9,098 บาท รายละไม่เกิน 5 ไร่ สัตว์น้ำที่เลี้ยงในกระชัง/บ่อ ให้ความช่วยเหลือตารางเมตรละ  257 บาท รายละไม่เกิน 80 ตารางเมตร ทั้งนี้ หากความช่วยเหลือต่างๆ คำนวณแล้วได้รับการช่วยเหลือต่ำกว่า  257 บาท ก็ให้ปรับอัตราการช่วยเหลือเป็นรายละ 257 บาท

ด้านปศุสัตว์ กรณีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์เสียหายแปลงหญ้าสาธารณะให้ความช่วยเหลือเป็นเมล็ดพืชอาหาร สัตว์ไม่เกินไร่ละ 2 กก. และหรือใช้หน่อพันธุ์ไม่เกินไร่ละ 250 กก. และ แปลงหญ้าส่วนตัวของเกษตรกร ให้รายละไม่เกิน 20 ไร่ และใช้เมล็ดพืชอาหารสัตว์ไม่เกินไร่ละ 2 กก. และหรือใช้หน่อพันธุ์ไม่เกินไร่ละ 250 กก.  และกรณีสัตว์ตายหรือสูญหาย มีเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือสัตว์ที่สำคัญ เช่น โคไม่เกิน 2 ตัว กระบือไม่เกิน 2  ตัว สุกร ไม่เกินรายละ 10 ตัว เป็ดพันธุ์ไข่และพันธุ์เนื้อ ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว ไก่พื้นเมือง ไม่เกินรายละ 300  ตัว ไก่ไข่ ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว

นอกจากนี้ ได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือด้านหนี้สิน โดยจะพักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ซึ่งประกอบด้วย กรณีสมาชิกเสียชีวิตจากอุทกภัย ให้จำหน่ายออกจากบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป็นสูญ  โดยรัฐบาลจะรับภาระหนี้แทน และกรณีสมาชิกประสบภัยร้ายแรงแต่ไม่เสียชีวิต หนี้เงินกู้เดิมที่มีอยู่ก่อนประสบอุทกภัย ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ขยายเวลาการชำระหนี้เงินกู้เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปีบัญชี 2553 – 2555 งดคิดดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 ปี รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ตามอัตราที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเรียกเก็บจากสมาชิก                

อย่างไรก็ตามจากการสำรวจความเสียหายเบื้องต้น มีสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับความเสียหาย 52 จังหวัด สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน 271 แห่ง สมาชิก จำนวน 49,304 ราย ต้นทุนเงินกู้ที่มีผลกระทบต่อการชำระหนี้ 3,246.148 ล้านบาท ประมาณการที่จะขอชดเชยปีละ 306.594 ล้านบาท จำนวน 3 ปี เป็นเงิน 919.782 ล้านบาท  

เกณฑ์และอัตราการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี 2553

กรณีพิเศษ

ด้านพืช

          ข้าว                        ไร่ละ   2,098           บาท

          พืชไร่                      ไร่ละ   2,921           บาท

พืชสวนและอื่นๆ                   ไร่ละ   4,908           บาท

          กรณีพืชสวนและอื่นๆ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ทำให้ชะงักการเจริญเติบโตแต่ไม่ตาย และยังอยู่ในสภาพฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิมได้ ให้ช่วยเหลืออัตราไร่ละ 2,454 บาท

ด้านประมง

 

  อัตราไร่ละ หมายเหตุ
ปลาทุกชนิด 3,406 รายละไม่เกิน 5 ไร่
กุ้ง ปู หอย 9,098 รายละไม่เกิน 5 ไร่
บ่อ/กระชัง 257บาท/ตรม. รายละไม่เกิน 80 ตรม.

 

ช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2552 ส่วนที่เกินจากการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยฯ ช่วยเหลือครึ่งหนึ่งของความเสียหายตามเกณฑ์ปกติ

ด้านปศุสัตว์

 

  อัตราตัวละ หมายเหตุ
1.โค-กระบือ

    -อายุน้อยกว่า 6 เดือน

    – อายุ 6 เดือน ถึง 1 ปี

    – อายุมากกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี

    – อายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป

 

3,600

7,800

10,500

15,800

ไม่เกินรายละ 2 ตัว
2. สุกร

    – อายุ 1-30 วัน

    – อายุมากกว่า 30 วัน

 

1,200

2,500

ไม่เกินรายละ 10 ตัว
3. ไก่พื้นเมือง

    -อายุ 1-21 วัน

    – อายุมากกว่า 21 วัน ขึ้นไป

 

20

40

ไม่เกินรายละ 300 ตัว
4.ไก่ไข่

    – อายุ 1 – 21 วัน

     - อายุมากกว่า 21 วัน ขึ้นไป

 

15

60

ไม่เกินร้อยละ 1,000 ตัว
5.ไก่เนื้อ

    – อายุ 1 – 21 วัน

 - อายุมากกว่า 21 วัน ขึ้นไป

 

15

35

ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว
6.เป็ดไข่

    – อายุ 1 – 21 วัน

 - อายุมากกว่า 21 วัน ขึ้นไป

 

15

40

ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว
7.เป็ดเนื้อ

    – อายุ 1 – 21 วัน

    – อายุมากกว่า 21 วัน ขึ้นไป

 

15

40

ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว
8.นกกระทา

    – อายุ 1 – 21 วัน

    – อายุมากกว่า 21 วัน ขึ้นไป

 

5

10

ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว
9.แพะ 1,400 ไม่เกินรายละ 10 ตัว
10.แกะ 1,400 ไม่เกินรายละ 10 ตัว
11.นกกระจอกเทศ 2,000 ไม่เกินรายละ 10 ตัว
12.ห่าน 50 ไม่เกินรายละ 300 ตัว
      เมล็ดพันธุ์

      ท่อนพันธุ์

220

625

ไม่เกินรายละ 20 ไร่

 

              ช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2552 ส่วนที่เกินจากช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยๆ ช่วยเหลือครึ่งหนึ่งของความเสียหายจากเกณฑ์ปกติ  

การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย  ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 สิงหาคม  2553 จนถึงสิ้นสุดฤดูฝนปี  2553

มีขั้นตอนการดำเนินการช่วยเหลือ ดังนี้

 

                   1. เกษตรกรแจ้งขอรับการช่วยเหลือตามแบบยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือ (แบบ กษ.01) โดยให้จังหวัดประกาศระยะเวลาการยื่นแบ กษ. 01

                   2. ผู้ใหญ่บ้าน หรือกำนัน  หรือ ประธาน อบต.  ประจำท้องที ลงชื่อรับรองความเสียหายในแบบ กษ. 01 เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริง

                   3. เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานประมงจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย  ตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรของแต่ละหน่วยงาน

                   4. ประมวลผลตามแบบ กษ. 02 และนำไปปิดประกาศในสถานที่ราชการ อบต. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  กำนัน  ไม่น้อยกว่า 3 วัน

                   5.  เกษตรอำเภอ  นำเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ

                   6. เกษตรจังหวัด  ประมงจังหวัด  และปศุสัตว์จังหวัด นำเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ

                   7. เกษตรจังหวัด  ประมงจังหวัด  และปศุสัตว์จังหวัด  รวบรวมเอกสารหลักฐานส่งกรมต้นสังกัด

                   8. ต้นสังกัดขออนุมัติเงินงวดจากสำนักงบประมาณ กรณีที่ ครม.อนุมัติกรอบวงเงินช่วยเหลือแล้ว  หากได้อนุมัติงวดจะโอนเงินเข้า ธ.ก.ส. เพื่อโอนเข้าโอนบัญชีเกษตรกร

 

การช่วยเหลือด้านมาตรการด้านหนี้สิน พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกเกษตรกร / กลุ่มเกษตรกร มีขั้นตอน ดังนี้

                   2.1  กรณีสมาชิกเสียชีวิตจากอุทกภัย  ให้จำหน่ายออกจากบัญชีสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรเป็นสูญ โดยรัฐบาลจะรับหนี้แทน

                   2.2 กรณีสมาชิกประสบภัยร้ายแรงแต่ไม่เสียชีวิต

                        1) หนี้เงินกู้เดิมที่มีอยู่ก่อนประสบอุทกภัย ให้สหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร ขยายเวลาการชำระหนี้เงินกู้เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปีบัญชี 2553-2555  งดคิดดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 ปี รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ตามอัตราที่สหกรณ์ / กลุ่มสหกรณ์เรียกเก็บจากสมาชิก

                         จากการสำรวจความเสียหายเบื้องต้น  มีสมาชิกสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรได้รับความเสียหาย 52  จังหวัด  สหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร  จำนวน 271 แห่ง  สมาชิก  จำนวน  49,304  ราย  ต้นทุนเงินกู้ที่มีผลกระทบต่อการชำระหนี้ 3,246,348  ล้านบาท  ประมาณการที่จะขอชดเชยปีละ 306,594  ล้านบาท  จำนวน 3 ปี  เป็นเงิน 909,782  ล้านบาท

                        2) เงินกู้สัญญาใหม่เพื่อฟื้นฟูอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต   รายละไม่เกิน 100,000.00 บาท รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้ร้อยละ 3 ต่อปี  เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี

Leave a Reply