โครงสร้างสายสนับสนุนนางสาวอำภา วิรัตน์พฤกษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

เว็บไซต์แฟ้มประวัติ

งานบริหารและธุรการ
การเจ้าหน้าที่
นางปรียา พระก่ำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เว็บไซต์ | แฟ้มประวัต

สารบรรณ
นายจีระศักดิ์ วงษาปัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เว็บไซต์ | แฟ้มประวัต
นางสาวจีราพัชร พัฒนาสนุศรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เว็บไซต์ | แฟ้มประวัติ
นางสำรวย ใจสุข
คนงานเกษตร
เว็บไซต์ | แฟ้มประวัติ
สารสนเทศ ยานพาหนะ ภูมิทัศน์
นายนัฐพล คำซอน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เว็บไซต์ | แฟ้มประวัติ
นายเอนก รักษาสกุล
พนักงานขับรถยนต์
เว็บไซต์ | แฟ้มประวัต
นายเสาร์แก้ว ใจสุข
คนงานเกษตร
เว็บไซต์ | แฟ้มประวัติ
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพการศึกษา
นโยบายและแผน
นางสาวเดือนแรม บ่อเงิน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ

เว็บไซต์แฟ้มประวัต

ประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาวทวีพร อดเหนียว
นักวิชาการศึกษา
เว็บไซต์ | แฟ้มประวัติ
งานคลังและพัสดุ
การเงิืน
นางสาวกาญจนา  เขื่อนแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชี
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ

เว็บไซต์แฟ้มประวัติ

บัญชี พัสดุ
นางสาวมุทิตา  ซิงห์
นักวิชาการเงินและบัญชี
เว็บไซต์ | แฟ้มประวัต
นางสาวสุภาภรณ์  ใจเฉียง
นักวิชาการพัสดุ
เว็บไซต์ | แฟ้มประวัต
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
บริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
นางสาวกาญจนา  ชิดทอง

นักวิชาการศึกษา
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

เว็บไซต์แฟ้มประวัต

โสตทัศนศึกษาและงานอาคาร สหกิจศึกษาและทุนการศึกษา
นายวรวิทย์ อินตา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เว็บไซต์ | แฟ้มประวัต
นางสาวนันทภัค ธงเงิน
นักวิชาการศึกษา
เว็บไซต์ | แฟ้มประวัติ
งานบริการวิชาการและวิจัย
บริการวิชาการและวิจัย
นางสาวนฤมล  แก้วป้อม

นักวิชาการศึกษา
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย

เว็บไซต์แฟ้มประวัต

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร
นายวีย์ พวงเพิกศึก
นักวิจัย
เว็บไซต์ | แฟ้มประวัติ
นายอนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์
นักวิจัย
เว็บไซต์ | แฟ้มประวัติ
นางสาวเบญจวรรณ จันทร์แก้ว
ผู้ช่วยนักวิจัย
เว็บไซต์ | แฟ้มประวัติ
นายยมนา ปานันท์
ผู้ช่วยนักวิจัย
เว็บไซต์ | แฟ้มประวัติ
นายวีระยุทธ แสนสุข
ผู้ช่วยนักวิจัย
เว็บไซต์ | แฟ้มประวัติ
นายวรพงษ์ สุขสกุลปัญญา
ผู้ช่วยนักวิจัย
เว็บไซต์ | แฟ้มประวัติ