โครงสร้างสายวิชาการ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
อาจารย์ ชนิตา  พันธุ์มณี
ประธานหลักสูตร
เว็บไซต์ | แฟ้มประวัต

รองศาสตราจารย์ ดร.เริงชัย  ตันสุชาติ
รองประธาน

เว็บไซต์ แฟ้มประวัต

รองศาสตราจารย์ อารีย์  เชื้อเมืองพาน
กรรมการ
เว็บไซต์ | แฟ้มประวัติ
อาจารย์ นิศาชล  ลีรัตนากร
กรรมการ
เว็บไซต์ | แฟ้มประวัต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนตรี  สิงหะวาระ
กรรมการและเลขานุการ
เว็บไซต์ | แฟ้มประวัติ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  กิรติการกุล
ประธานหลักสูตร

เว็บไซต์ แฟ้มประวัต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรศักดิ์  โพธิอุโมงค์ิ
รองประธาน
เว็บไซต์ | แฟ้มประวัต
อาจารย์ กฤษดา ภักดี
กรรมการ
เว็บไซต์ | แฟ้มประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล
กรรมการ
เว็บไซต์ | แฟ้มประวัต
ศาสตราจารย์ ดร.ยรรยง สิทธิชัย
อาจารย์ผู้สอน
เว็บไซต์ | แฟ้มประวัติ
อาจารย์ กำธร วรเลิศ
อาจารย์ผู้สอน
เว็บไซต์ | แฟ้มประวัติ
อาจารย์ รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์
กรรมการและเลขานุการ
เว็บไซต์ | แฟ้มประวัต
Department of Agricultural Economics. Resources and the environment.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น้ำเพ็ชร  วินิจฉัยกุล 
ประธานหลักสูตร

เว็บไซต์ แฟ้มประวัติิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูศักดิ์  จันทนพศิริ
รองประธาน
เว็บไซต์ | แฟ้มประวัติ | ปฏิทินกิจกรรม
รองศาสตราจารย์ ธนรักษ์  เมฆขยาย
กรรมการ
เว็บไซต์ | แฟ้มประวัติ
อาจารย์ พัชรินทร์   สุภาพันธ์
กรรมการ
เว็บไซต์ | แฟ้มประวัต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขนิษฐา  เสถียรพีระกุล
อาจารย์ผู้สอน
เว็บไซต์ | แฟ้มประวัติ
อาจารย์ วาสนา  สุขกุล
กรรมการและเลขานุการ
เว็บไซต์ | แฟ้มประวัต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ 
ประธานหลักสูตร

เว็บไซต์ แฟ้มประวัติ

อาจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์
รองประธานหลักสูตร
เว็บไซต์ | แฟ้มประวัติ
รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์  ปัญญาวดี
กรรมการ
เว็บไซต์ | แฟ้มประวัติ
อาจารย์ ดร.ธรรญชนก คำแก้ว
กรรมการ
เว็บไซต์ | แฟ้มประวัต
รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา  รอดสมบุญ
อาจารย์ผู้สอน
เว็บไซต์ | แฟ้มประวัติ
อาจารย์ ดร.วราภรณ์ งามสมสุข
กรรมการและเลขานุการ
เว็บไซต์ | แฟ้มประวัต