โครงสร้างผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสิรฐ จรรยาสุภาพ
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

เว็บไซต์แฟ้มประวัต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น้ำเพ็ชร  วินิจฉัยกุล

รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
ฝ่ายวิชาการและวิจัย

เว็บไซต์แฟ้มประวัติิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูศักดิ์ จันทนพศิริ
รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
ฝ่ายวางแผนและมาตรฐานการศึกษา

เว็บไซต์แฟ้มประวัติปฏิทินกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรศักดิ์ โพธิอุโมงค์
รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
ฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา

เว็บไซต์แฟ้มประวัต
ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล
ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร

เว็บไซต์แฟ้มประวัต

นางสาวอำภา วิรัตน์พฤกษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

เว็บไซต์แฟ้มประวัติ

อาจารย์ ดร.วราภรณ์ งามสมสุข
รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ ฝ่ายวิจัย

เว็บไซต์๋แฟ้มประวัติ