บทนำ

เศรษฐกิจถือเป็นปัจจัยสำคัญที่กระทบต่อความเป็นอยู่ของคนในชาติทุกระดับชั้น เมื่อเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงไป เศรษฐกิจไทยก็ต้องปรับตัวให้ทัน จึงจะอยู่ได้ การรู้เท่าทันในองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ จะทำให้เราเข้าใจเศรษฐกิจได้ดีและเป็นผู้ทันต่อสถานการณ์


คณะเศรษฐศาสตร์ จึงเป็นองค์กรสำคัญในสถาบันการศึกษาที่ไม่เพียงแต่ผลิตบัณฑิตทางเศรษฐศาสตร์เท่านั้น แต่ยังสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยในอนาคต รวมถึงชี้นำสังคมให้ก้าวเดินไปในทิศทางที่เหมาะสม